Knjižnica Logatec, Svet Knjižnice Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec

Na podlagi sklepa sveta zavoda Knjižnice Logatec razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA (m/ž)

za mandat petih let, s polnim delovnim časom. Nastop dela z 2. 9. 2019.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:

–          univerzitetna izobrazba družboslovne  ali  humanistične smeri,

–          opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,

–          najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,

–          organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj bodo razvidne iz dosedanjega dela in predloženega programa dela.

Kandidati morajo  poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja:

–          potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,

–          dokazila o opravljeni delovni dobi,

–          potrdilo o nekaznovanosti oziroma da kandidat ni v kazenskem postopku (izdaja pristojno sodišče).

Kandidati naj ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošto s pripisom na kuverti »Razpis za direktorja« pošljejo do vključno 10. 5. 2019 na naslov:

Knjižnica Logatec

Svet Knjižnice Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

Upoštevane bodo le pravočasno oddane in vsebinsko popolne vloge.

Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku.

 

(Skupno 273 obiskov, današnjih obiskov 1)